Teruggaaf energiebelasting voor instellingen

Groene-Hart-Energie-Logo-Stephan-M-small

 Ontvangt u eerdaags de eindafrekening van uw energiebedrijf? En is uw instelling een ANBI, SBBI of dorpshuis?

Dan kunt u vermoedelijk gebruik maken van de teruggaaf van 50% (2013) van de in rekening gebrachte energiebelasting. Daarvoor moet u een verzoek om teruggaaf van energiebelasting binnen 13 weken na afloop van een verbruiksperiode (meestal het kalenderjaar) indienen bij de Belastingdienst.

De coöperatie kan u helpen bij het opstellen en indienen van een dergelijk verzoek. Neem dan contact op via info@groenehartenergie.nl 

Op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt energiebelasting geheven op het gebruik van aardgas en elektriciteit. Bepaalde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) of dorpshuizen komen, onder voorwaarden en op verzoek, in aanmerking voor teruggaaf van 50% (2013) van de in rekening gebrachte energiebelasting.

Voorwaarden teruggaaf bij ANBI’s

 • de eindfactuur van het energiebedrijf staat op naam van de instelling;
 • de instelling heeft een gebouw dat ze voor minstens 70% gebruikt voor eigen activiteiten;
 • de instelling is niet of voor maximaal 30% actief op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs;
 • de instelling is geen publiekrechtelijjk lichaam;
 • de instelling is bij beschikking als ANBI aangemerkt door de Belastingdienst.

Omdat ‘culturele instellingen‘ met een speciale status kwalificeren als een bijzondere vorm van ANBI’s, komen ook zij onder de genoemde voorwaarden in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

Voorwaarden teruggaaf bij SBBI’s

 • de eindfactuur van het energiebedrijf staat op naam van de instelling;
 • de instelling heeft een gebouw dat ze voor minstens 70% gebruikt voor eigen activiteiten;
 • de instelling is niet of voor maximaal 30% actief op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs;
 • de instelling is geen publiekrechtelijk lichaam;
 • de instelling is niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting;
 • de werkzaamheden van de instelling worden voor 90% of meer verricht door vrijwilligers;
 • de instelling heeft statuten waaruit blijkt dat zij een sociaal belang behartigt en
 • de feitelijke activiteiten van de instelling komen overeen met de statutaire doelstelling.

Naast ANBI’s en SBBI’s, komen ook kerken, multifunctionele centra (zoals dorpshuizen) en bepaalde sportverenigingen in aanmerking (voor zover deze instellingen niet ook al als ANBI of SBBI-kwalificeren). Een nuance daarbij die van belang kan zijn, zijn de licht afwijkende voorwaarden die daarbij gesteld worden voor teruggaaf van energiebelasting via de Belastingdienst.

Sportverenigingen kunnen een teruggaaf bewerkstelligen via een subsidieregeling die het Ministerie van VWS daartoe in het leven heeft geroepen: ‘compensatie ecotax’.

Bij instellingen die mogelijk kwalificeren voor de teruggaaf van energiebelasting, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: welzijnsorganisaties, goede doelen, kunstuitleen, de bibliotheek, de kinderboerderij, organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, voor natuur- en milieubescherming, voor ontwikkelingssamenwerking, kenniscentra, dorpshuizen. etc.

Overige instellingen, termijn en werkwijze teruggaaf
Bij kerkelijke instellingen of instellingen die kerkgebouwen beheren kan sprake zijn van de ANBI-status, maar dat hoeft niet. Ook bij dorpshuizen of instellingen die gebouwen beheren ten behoeve van ANBI’s en SBBI’s kan dat het geval zijn. Voor dergelijke instellingen bestaan ook mogelijkheden tot teruggaaf van energiebelasting, maar de voorwaarden wijken een beetje af.

Als een instelling meerdere (eind)afrekeningen krijgt, bijvoorbeeld afzonderlijk voor het gebruik van gas en elektriciteit, dan moet voor beide afrekeningen afzonderlijk (en tijdig) een verzoek om teruggaaf worden ingediend. Ook als een instelling meerdere gebouwen heeft, dan geldt een verzoek tot teruggaaf van energiebelasting voor elk van de gebouwen afzonderlijk. Wanneer een instelling recht heeft op aftrek van de btw die begrepen is in de factuur van het energiebedrijf, dan stelt de Belastingdienst dat deze btw niet wordt opgenomen in de teruggaaf van energiebelasting.

Let er in ieder geval op dat het verzoek om teruggaaf van energiebelasting binnen 13 weken na afloop van een verbruiksperiode (meestal het kalenderjaar) wordt ingediend bij de Belastingdienst. Een kopie van de eindfactuur van het energiebedrijf moet bij het verzoek om teruggaaf van energiebelasting worden gevoegd. Landelijk is de Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen competent als het gaat om de behandeling van dergelijke verzoeken.

Bron: Verder Fiscaal Specialisten; Utrecht, 7 juni 2013 bijgewerkt, 27 november 2012 geplaatst. Wijzigingen voorbehouden.